လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ဝန်ထမ်းများကို သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေရန် ဘယ်လိုတွေ ကူညီပေးနိုင်လဲ?

 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပေါ် အခြေခံသည့် သင်ကြားမှု လိုအပ်ချက် စမ်းစစ်ပေးခြင်း
 • တစ်နှစ်တာ သင်ကြားရေး အစီအစဉ်နှင့် စရိတ်လျာထားပေးခြင်း
 • သင့်တော်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် သင်တန်းဆရာများကို ရှာဖွေပေးခြင်း
 • သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 • သင်တန်း ထိရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

ဝန်ထမ်းများကို သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေရန် ဘယ်လိုတွေ ကူညီပေးနိုင်လဲ?

 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပေါ် အခြေခံသည့် သင်ကြားမှု လိုအပ်ချက် စမ်းစစ်ပေးခြင်း
 • တစ်နှစ်တာ သင်ကြားရေး အစီအစဉ်နှင့် စရိတ်လျာထားပေးခြင်း
 • သင့်တော်သော အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် သင်တန်းဆရာများကို ရှာဖွေပေးခြင်း
 • သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
 • သင်တန်း ထိရောက်မှု အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ခံစားရမည့် အကျိုးများ

 • အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
 • လိုအပ်ချက်များ သေချာစမ်းစစ်ပြီးမှသာ သင်တန်းပေးသောကြောင့် ထိရောက်မှုရှိ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း
 • သင့်လုပ်ငန်း၏ Career Development Plan နှင့် Performance Management System တို့ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် သင်တန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ခံစားရမည့် အကျိုးများ

 • အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း
 • လိုအပ်ချက်များ သေချာစမ်းစစ်ပြီးမှသာ သင်တန်းပေးသောကြောင့် ထိရောက်မှုရှိ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း
 • သင့်လုပ်ငန်း၏ Career Development Plan နှင့် Performance Management System တို့ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် သင်တန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ခြင်း