ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှုအား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

ဝန်ထမ်းများ မီးဖွားခွင့်ယူနေစဉ်၊ အားလပ်ရက်ယူနေစဉ်တွင် ယာယီအစားထိုး ခန့်အပ်ရန် ဖြစ်စေ၊ ပုံသေမဖြစ်သော ဝန်ထမ်းအင်အားလိုအပ်မှုကို ယာယီဖြည့်တင်းရန်ဖြစ်စေ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြင့် TOP HR ကကူညီနိုင်ပါသည်။

TOP HR တွင် အောက်ဖော်ပြပါနယ်ပယ်များအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်အားစုများရှိပြီး သင့်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်ဝန်ထမ်းအား အချိန်တိုအတွင်း ကူညီဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ 

သင်၏ ယာယီဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ကို TOP HR က မည်သို့ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သလဲ?

 • Human Resources (HR Assistant/Executive/Officer/Manager Level)
 • Recruitment Expert (Expert Level)
 • Accounting (Cashier, Junior Accountant, Senior Account, Audit)
 • IT (Hardware Service Technician, Network Maintenance)
 • Logistics (Warehouse/Procurement & Sourcing/Fleet Management)
 • Sales & Marketing (Promotion Staff Level to Manager Level)
 • Graphic Designer/ Video Editor

သင်၏ ယာယီဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ကို TOP HR က မည်သို့ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သလဲ?

 • Human Resources (HR Assistant/Executive/Officer/Manager Level)
 • Recruitment Expert (Expert Level)
 • Accounting (Cashier, Junior Accountant, Senior Account, Audit)
 • IT (Hardware Service Technician, Network Maintenance)
 • Logistics (Warehouse/Procurement & Sourcing/Fleet Management)
 • Sales & Marketing (Promotion Staff Level to Manager Level)
 • Graphic Designer/ Video Editor

ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ခံစားရမည့် အကျိုးများ

 • လိုအပ်သော လုပ်သားအင်အားရနိုင်ရန် သုံးစွဲရမည့်ငွေကို လျော့ချနိုင်ခြင်း
 • လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း
 • ဝန်ထမ်းရှာဖွေခန့်အပ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သည့်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း

ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ခံစားရမည့် အကျိုးများ

 • လိုအပ်သော လုပ်သားအင်အားရနိုင်ရန် သုံးစွဲရမည့်ငွေကို လျော့ချနိုင်ခြင်း
 • လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း
 • ဝန်ထမ်းရှာဖွေခန့်အပ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သည့်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း