ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှုအား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း

သင်၏ ယာယီဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ကို TOP HR က မည်သို့ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်သလဲ?

ဝန်ထမ်းများ မီးဖွားခွင့်ယူနေစဉ်၊ အားလပ်ရက်ယူနေစဉ်တွင် ယာယီအစားထိုး ခန့်အပ်ရန် ဖြစ်စေ၊ ပုံသေမဖြစ်သော ဝန်ထမ်းအင်အားလိုအပ်မှုကို ယာယီဖြည့်တင်းရန်ဖြစ်စေ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြင့် TOP HR ကကူညီနိုင်ပါသည်။

 • Human Resources (HR Assistant/Executive/Officer/Manager Level)
 • Recruitment Expert (Expert Level)
 • Accounting (Cashier, Junior Accountant, Senior Account, Audit)
 • IT (Hardware Service Technician, Network Maintenance)
 • Logistics (Warehouse/Procurement & Sourcing/Fleet Management)
 • Sales & Marketing (Promotion Staff Level to Manager Level)
 • Graphic Designer/ Video Editor

TOP HR တွင် အထက်ဖော်ပြပါနယ်ပယ်များအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်အားစုများရှိပြီး သင့်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့်ဝန်ထမ်းအား အချိန်တိုအတွင်း ကူညီဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ခံစားရမည့် အကျိုးများ

 • လိုအပ်သော လုပ်သားအင်အားရနိုင်ရန် သုံးစွဲရမည့်ငွေကို လျော့ချနိုင်ခြင်း
 • လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း
 • ဝန်ထမ်းရှာဖွေခန့်အပ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သည့်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း

ဝန်ဆောင်မှု ရယူခြင်းအတွက် ခံစားရမည့် အကျိုးများ

 • လိုအပ်သော လုပ်သားအင်အားရနိုင်ရန် သုံးစွဲရမည့်ငွေကို လျော့ချနိုင်ခြင်း
 • လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း
 • ဝန်ထမ်းရှာဖွေခန့်အပ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သည့်အတွက် အချိန်ကုန် သက်သာခြင်း