ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာမူဝါဒများ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များအား တည်ဆဲအလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေများ နှင့်ညီညွတ်မှု ရှိမရှိ စိစစ်တင်ပြပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှု

သင့်လုပ်ငန်း၏ နာမည်ကောင်း အစဉ်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဥပဒေရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်စေရန် လည်းကောင်း၊ HR လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်အဆင်ပြေစေရန်လည်းကောင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာပေါ်လစီများ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များအား တည်ဆဲအလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေများ နှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိ စိစစ်မှုသည် အပြုသဘောဆောင်သည့် အရေးပါသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

TOP HR မှ ဝန်ထမ်းရေးရာမူဝါဒများ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များအား တည်ဆဲ အလုပ်သမား ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။